สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ (กค 0428/ว 30 ลงวันที่
การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ (กค 0428/ว 30 ลงวันที่