สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง (ส่วนที่ 4 หน้า 8)
ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง (ส่วนที่ 4 หน้า 8)