สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

การมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ (คำสั่ง สศค. ที่ 114/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)

การมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ (คำสั่ง สศค. ที่ 114/2562 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)