สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองกฎหมาย

กองกฎหมาย

 

 
ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
นางเขมฤทัย สุมาวงศ์
 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
(นิติกรเชี่ยวชาญ)
นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์
 
 
 
 
 
ส่วนกฎหมายการเงิน
นางรินทร์ธิยา ขจรจำนรรจ์
ส่วนกฎหมายการคลังและภาษี
นายธีวรา สุมาวงศ์
ส่วนกฎหมายการออม การลงทุน
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางสุมาพร มานะสันต์