สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บทความกฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนกรกฎาคม "สิทธิของคนเป็น "GIG"""
บทความกฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนกรกฎาคม "สิทธิของคนเป็น "GIG"""
“GIG” อ่านออกเสียงว่า “กิ๊ก” ในบริบทนี้เป็นคำแสลงที่หมายถึงงานที่ทำเป็นครั้ง ๆ โดยนิยมใช้กับการแสดงของนักดนตรีหรือวงดนตรี ต่อมามีผู้นิยมนำมาใช้เรียกผู้ที่อาชีพอื่นซึ่งมีลักษณะ  ไม่ประจำด้วย โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประชากรชาวกิ๊กได้เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยปัจจัยหนุนของเทคโนโลยี รูปแบบของธุรกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) และวิถิชีวิตที่ต้องการสมดุลระหว่าง  การทำงานและการใช้ชีวิตของคนเจนวาย (Gen Y)