สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บทความกฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนธันวาคม "การแจ้งข้อมูลบัญชีที่มีการทำธุรกรรมลักษณะพิเศษ"
บทความกฎหมายน่ารู้ ประจำเดือนธันวาคม "การแจ้งข้อมูลบัญชีที่มีการทำธุรกรรมลักษณะพิเศษ"

             การแจ้งข้อมูลบัญชีที่มีการทำธุรกรรมลักษณะพิเศษ




                                                                                                                                                                                      นางสาววรปรานี  สิทธิสรวง
                                                                                                                                                                                      นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
                                                                                                                               
 
          ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบการประกอบธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากมีการซื้อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram
หรือช่องทางอื่น ๆ การค้าดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้รับความสะดวก  โดยผู้ขาย
ไม่ต้องมีหน้าร้าน หรือพนักงานจำนวนมาก ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปที่ร้าน  เพียงตกลงซื้อขาย และโอนเงินผ่าน
ระบบอิเล็กโทรนิกส์ สินค้าก็ส่งถึงผู้ซื้อได้ อย่างไรก็ดี  ในด้านภาครัฐ รูปแบบการซื้อขายดังกล่าวทำให้รัฐสูญเสียการจัดเก็บ
รายได้เป็นจำนวนมาก จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดเก็บภาษืจากการประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าว เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
 
         เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป โดยหลักการสำคัญ
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดกลไกเพื่อให้รัฐรับรู้ข้อมูลการโอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้มีรายได้ต่าง ๆ
และนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เสียภาษี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
         1. ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลสถาบันการเงิน หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  
         2. ยอดธุรกรรมที่ต้องแจ้งข้อมูล ให้สถาบันการเงินแจ้งข้อมูลการใช้บริการต่อกรมสรรพากรกรณีที่มียอดฝากเงินหรือ
รับโอนเงิน รวมกันทุกช่องทางทั้งเคาท์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม หรืออินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ตั้งแต่ 3,000 ครั้งต่อปี ไม่ว่าจำนวนเงิน
เท่าใด หรือกรณีที่มีการฝากเงินหรือรับโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปีและมียอดเงินรวมกัน 2 ล้านบาท สำหรับการทำธุรกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
         3. อัตราโทษ หากสถาบันการเงินใดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับวันละ 10,000 บาท
         4. วันที่มีผลใช้บังคับ ในช่วงแรกจะให้เวลาสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูล โดยจะให้เวลาเตรียมการระยะหนึ่ง
คาดว่าจะให้แจ้งข้อมูลครั้งแรกประมาณปี 2563

         ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมิใช่กฎหมายการเรียกเก็บภาษีการขายของออนไลน์ แต่เป็นเพียงการกำหนดให้สถาบันการเงิน
ต้องรายงานข้อมูลบัญชีเพื่อให้กรมสรรพากรตรวจสอบเท่านั้น ซึ่งจะมีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 180,000 บาทขึ้นไป ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายได้มากกว่า
1.8 ล้านบาทต่อปี เมื่อกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับจะทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น