สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การประชุมฯ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ค. 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การประชุมฯ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 3-6 พ.ค. 2554 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม