สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองนโยบายการคลัง

กองนโยบายการคลัง

 
 
ผู้อำนวยการกองนโยบายการคลัง
นางวรรณา แพรศรี
 
 
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
 (เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
 
นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
เศรษฐกรเผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย
การคลังท้องถิ่น
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
นายปัณณ์ อนันอภิบุตร
เศรษฐกรเผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และระบบการคลัง
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
----
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนนโยบายรายได้
นางสาวพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล
ส่วนวางแผนการคลังและงบประมาณ
นางสาวลลิตา ละสอน
ส่วนบริหารความเสี่ยงและวินัยการคลัง
นางกุลวีร์ สภาวสุ
ส่วนนโยบายการคลังท้องถิ่น
นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์
 
ส่วนระบบสถิติการคลัง
นางสาวไพลิน ช่างภิญโญ