สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้าง กองสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

กองสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

 

 
ผู้อำนวยการ กองสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
(เศรษฐกรเชี่ยวชาญ)
ร้อยโทบรรพชัย พุฑฒิบัณฑิต
 
 
 
 
 
ส่วนนโยบายการประกันภัย
นางสาวพิมลรัตน์ สิริเศรษฐอาภา
ส่วนนโยบายดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา
นางสาวจุฑารัตน์ กาญจนอุดมการ
ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก
นายศุทธ์ธี เกตุทัต