สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ข้อมูลองค์กร

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

วุฒิพงศ์-(1).jpg

ชื่อ-นามสกุล: วุฒิพงศ์  ตั้งจิตสกุล
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เบอร์ติดต่อ: 02-273-9020 
เบอร์แฟกซ์: -
 
 
 
ประวัติการศึกษา:
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยภรณ์:
-
 
วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2561
 
 
การบริหารงานด้าน ICT
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปี พ.ศ. 2560-2564