สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายลวรณ แสงสนิท
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
นายพรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
-
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
 
 
 
 
 
รองผู้อำนวยการ
-
รองผู้อำนวยการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช
รองผู้อำนวยการ
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
 
 
 
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตัน
ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
ประจำกรุงโตเกียว
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวนิธินาถ ผากา
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านการอำนวยการ
 
ภารกิจด้านการคลัง
 
ภารกิจด้านการเงิน
 
ภารกิจด้านเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศ


 
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย
การคลังท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน และพัฒนาตลาดทุน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจมหภาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ

* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *