สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
รายงานเศรษฐกิจ

รายงานเศรษฐกิจ

สภาวะเศรษฐกิจรายเดือน

 

SFI Monthly Report

 
SFIs Monthly Report (May2020)

SFIs Monthly Report (May2020)

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563
29/7/2563

สถานการณ์การออม การลงทุน และตลาดทุนไทย

 

รายงานการเงินภาคประชาชน

 

รายงานสถาบันการเงิน