พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551