สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 30 ส.ค. 62 อยู่ที่ 220.1 พันล้าน USD

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน ส.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 0.52 และ 0.49 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค. 62 เกินดุล 1,768.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ก.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ส.ค. 62 หดตัวร้อยละ -2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ส.ค. 62 หดตัวที่ร้อยละ -4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน

อัตราการว่างงานในเดือน ส.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเดือน ส.ค. 62 มาอยู่ที่ระดับ 60.9

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 41.5 ของ GDP

(ต่างประเทศ) GDP ของออสเตรเลีย ไตรมาสที่ 2 ปี 62 ขยายตัวที่ ร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของเกาหลีใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 62 (ปรับปรุง) ขยายตัวที่ร้อยละ 2.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)