สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 27 ก.ย. 62 อยู่ที่ 220.3 พันล้าน USD

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ก.ย. 62 ขยายตัวร้อยละ 0.32 ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวที่ร้อยละ 0.44 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ส.ค. 62 เกินดุล 3,990.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ส.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ส.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ย. 62 หดตัวร้อยละ -2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ก.ย. 62 หดตัวที่ร้อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปีก่อน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 62 อยู่ที่เป็นร้อยละ 41.3 ของ GDP

(ต่างประเทศ) GDP เวียดนาม ไตรมาสที่ 3 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 7.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)