สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
 นางสาวนิธินาถ  ผากา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
3348
 นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
3158
 นางสาวอรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
3349
 นายพสุธร  สุขเกษม นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3158
 นางสาวกสิณา  ชำนาญพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3158
หน่วยตรวจสอบภายใน  กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ
 นางสาวศุภลักษณ์ บุญนะรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3349
 นางสาวสุวภัทร ขวัญเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3349