สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
 นางสาวนิธินาถ  ผากา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
3348
 นางสาวจุฑารัตน์  ลอยโคกสูง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ
3158
 นางสาวอรพินท์ ฤกษ์เนาวรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ
3349
 นายพสุธร  สุขเกษม นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3158
  -- ว่าง -- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3158
หน่วยตรวจสอบภายใน  กองทุนพัฒนาระบบสถาบัน การเงินเฉพาะกิจ
 นางสาวศุภลักษณ์ บุญนะรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3349
 นางสาวสุวภัทร ขวัญเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3349