สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง (11)

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง (11)

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
   ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองกรณีนำบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาติดต่อประสานงานในประเทศไทยตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ใช้ดุลยพินิจเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองของส่วนราชการ ในประเทศ    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (11)  1. หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น)
 2. ใบแจ้งหนี้ที่หน่วยงาน ผู้ให้บริการเรียกเก็บ