สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การตรวจรับพัสดุ

การตรวจรับพัสดุ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การจ่ายเงินก่อนตรวจรับ    การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐาน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 5 วัน
ทำการถัดไป ซึ่งรายงานขอความเห็นชอบดังกล่าวถือเป็นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม
 - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ
   การตรวจรับพัสดุ กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ งานซื้อหรือจ้าง    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ต้องดำเนินการรายงานความเห็นในเรื่องดังกล่าวให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) เพื่อดำเนินการแก้ไขสัญญา หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ให้ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อสั่งจ้างก่อนที่จะทำการตรวจรับพัสดุ  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ข้อ 175 (2), (4) วรรค 2)
   การตรวจรับพัสดุ กรณีที่ยืมเงินราชการเพื่อไปชำระค่าสินค้าและบริการ    ในกรณีการยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติราชการในต่างจังหวัด สามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุภายหลังจากที่
เดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการในต่างจังหวัดได้
 -หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.)0405.2/ ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการหาพัสดุ
ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงาน
ของรัฐ
   การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ    การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้  - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 100 วรรคสาม