สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การใช้รถราชการ

การใช้รถราชการ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การสำหรับข้าราชการที่รับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการรับรถประจำตำแหน่ง

   ข้าราชการที่รับเงินค่าตอบแทนฯ สามารถใช้รถราชการได้ในกรณีได้รับคำสั่งการอนุมัติเดินทางไปราชการชั่วคราวซึ่งได้รับอนุมัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีสิทธิขออนุมัติใช้รถยนต์ของส่วนราชการเป็นพาหนะในการเดินทางได้กรณีเดียวเท่านั้น     (ห้ามนำรถยนต์ส่วนกลางมาใช้ในกรณีการเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่ปกติประจำของข้าราชการที่รับเงินค่าตอบแทนฯ เช่น การเดินทางเพื่อเข้าประชุมกับส่วนราชการต่าง ๆ)

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการข้อ 13 วรรค 3

 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 519 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำแหน่งสำหรับ
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง

 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0409.6/16847 ลงวันที่ 4 กันยายน 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 3.1, 3.2)