สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

    สำหรับสำนักงานที่ปรึกษาในต่างประเทศ
...............................................................................................................................................................................................................................................................
    ด้านการเงินบัญชี
................................................................................................................................................................................................................................................................
    ด้านพัสดุ

...............................................................................................................................................................................................................................................................
    ด้านการควบคุมภายใน
...............................................................................................................................................................................................................................................................
    ด้านทั่วไป
...............................................................................................................................................................................................................................................................