สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 64 อยู่ที่ 246.9 พันล้าน USD

ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ก.พ. 64 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ต่อปี

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 64 หดตัวร้อยละ -2.7 ต่อปี

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน มี.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP เวียดนาม ไตรมาสที่ 1 ปี 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP สหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 ปี 63 หดตัวที่ร้อยละ -7.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 64 อยู่ที่ร้อยละ 53.2 ของ GDP

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 64 หดตัวร้อยละ -22.8 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ในเดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 64 ขาดดุลจำนวน -61,170 ล้านบาท

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.พ. 64 ขยายตัวร้อยละ 0.5 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. 64 หดตัวร้อยละ -1.1 ต่อปี

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน ก.พ. 64 หดตัวที่ร้อยละ -18.1 ต่อปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ