สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาดเอ 4 ชนิด 80 แกรม (คุณภาพสูง) จำนวน 7,500 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

    60-12-21_Page_2.jpg
    Download

Page View : 7