สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 1 โครงการ โดยผู้สนใจติดต่อขอรับ-ยื่นเอกสารสอบราคาเช่าได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนบริหารงานพัสดุ (ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2560

    60-8-21_Page_1.jpg

Page View : 2