สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117017031) โดย Download เอกสารได้ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

    กำหนดวันเสนอราคาวันที่ 8 ธันวาคม 2560  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผ่านทางอีเมล์ raynuka@fpo.go.th  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.fpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
    11111.jpg

Page View : 15