สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดฝึกอบรมของโรงเรียนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หลักสูตรกลาง หลักสูตรเพิ่มเติม และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากการไปศึกษาฝึกอบรมในต่างประเทศ) ให้กับข้าราชการระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลอื่นที่สนใจ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 29 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

Page View : 210