สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม การเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

Page View : 171