คำถามที่ 4. จากการที่กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงนำในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ มีการประเมินผลการทำงานอย่
คำถามที่ 4. จากการที่กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงนำในเรื่องการพัฒนาระบบราชการ มีการประเมินผลการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

ตอบ   กระทรวงการคลังได้รับการประเมินสถานภาพการพัฒนาระบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือ บริษัท พี เอ แอสโซซิเอท คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพการพัฒนาระบบราชการในภาพรวม ซึ่งผลการประเมินสถานภาพในเบื้องต้น ของกรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ปรากฏผลเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
 

หน่วยงาน  

คะแนน 

1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. กรมสรรพากร      
3. กรมศุลกากร  
4. กรมธนารักษ์     
5. กรมบัญชีกลาง   
6. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
7. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
9. กรมสรรพสามิต  
4.60
4.59
4.29
4.13
4.10
4.08
4.02
4.01
3.55