คำถามที่ 3. ในฐานะที่สศค. เป็นหน่วยงานวิชาการ จะมีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมและสร้างทักษะความรู้ด
คำถามที่ 3. ในฐานะที่สศค. เป็นหน่วยงานวิชาการ จะมีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมและสร้างทักษะความรู้ด้านเศรษฐกิจให้แก่บุคคลภายนอกหรือไม่

ตอบ   สศค. มีโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง แก่บุคลากรของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมไปแล้วหลายครั้ง ครั้งล่าสุดได้จัดเมื่อปี 2547 และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฯ คาดว่าจะจัดประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน 2548 โดยได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ
          1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง หรือ Executive Forum ระยะเวลา 1 วัน
          2. กลุ่มบุคคลทั่วไป ระยะเวลา 4