คำถามที่ 1. กิจกรรมหลักของกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ (กสภ.) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีอะ
คำถามที่ 1. กิจกรรมหลักของกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ (กสภ.) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีอะไรบ้างงานในความรับผิดของของ กสภ.

ตอบ   งานในความรับผิดของของ กสภ. มี 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดหรือพัฒนารูปแบบระบบงานและกระบวนการทำงานขององค์กร ได้แก่
-  การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM.)
-  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
-  การรักษาและพัฒนาระบบมาตรฐาน P.S.O. 1101
-  การดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
-  การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 2546-2550
-  การทบทวนการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศค.

2. การจัดทำแผน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการที่สำคัญ
-  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
-  การจัดทำแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
-  การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรถึงระดับบุคคลของ สศค.