3. ถาม บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน
3. ถาม บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการควบคุมภายใน

ตอบ
                    1)  ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ
                    2)  ทำให้มั่นใจในความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพและความรับผิดชอบด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
                    3)  เสนอแนะผู้บริหารในส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
                    4)  จัดทำแผนและเป้าหมายการตรวจสอบ
                    5)  ตรวจสอบการดำเนินงาน และเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงานและการควบคุมให้ดียิ่งขึ้น
                    6)  ติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบได้รับการปฎิบัติอย่างมี ประสิทธิผล
                    7)  ประสานงานการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายนอก
                    8)  ปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการตรวจสอบ