P

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

P
Paddy ข้าว
Panda Bond ตราสารหนี้ที่ออกเป็นเงินสกุลจีนโดยคนต่างชาติ
Participant  ผู้เข้าร่วม, สมาชิก
Participation การมีส่วนร่วม
Passenger Car Sale ยอดขายรถยนต์นั่ง
Pay การจ่ายเงิน
Perfection การทำให้มีผลผูกพันกับบุคคลภายนอก
Perjury ความผิดทางอาญาในการกล่าวความเท็จในการให้
ปากคำ
Permanent ถาวร
Pipeline ท่อขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ
Piracy การนำงานของบุคคลอื่นมาเป็นงานของตัวเอง
Platform แผนงาน
Policy ​กรมธรรม์
Positive Correlation ความสัมพันธ์เชิงบวก
Possession การครอบครอง
Possession การครอบครอง
Poverty ความยากจน
Poverty Rate ความยกจน
Poverty Rate สัดส่วนความยากจน
Prefectures จังหวัด
preliminary เบื้องต้น
Premise ข้อสมมติฐาน หลักฐาน
Premium เบี้ยประกันภัย
Premium เบี้ยประกัน
Price risk ความเสี่ยงในด้านราคาตราสารหนี้
Primary เบื้องต้น, ปฐมภูมิ
Principle หลักการ
Priority ลำดับความสำคัญ
Priority ลำดับบุริมสิทธิ
Private Key กุญแจส่วนตัว
Privilege  สิทธิประโยชน์
Producer Price Index ดัชนีราคาผู้ผลิต
Productivity ผลิตภาพ
Prone to  มีแนวโน้มที่จะ
Provide จัดหาให้
Province จังหวัด
Public Debt หนี้สาธารณะ
Public Debt หนี้สาธารณะ
Public Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
Public Key กุญแจสาธารณะ
Puttable bond ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือไถ่ถอนก่อนกำหนด

paddy ข้าว
Perfection การทำให้มีผลผูกพันกับบุคคลภายนอก
Platform แผนงาน
Prefectures จังหวัด
Price risk ความเสี่ยงในด้านราคาตราสารหนี้
Priority ลำดับบุริมสิทธิ
Private Key กุญแจส่วนตัว
Privilege  สิทธิประโยชน์
Province จังหวัด
Public Debt หนี้สาธารณะ
Public Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
Public Key กุญแจสาธารณะ
Puttable bond ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือไถ่ถอนก่อนกำหนด
Partnership การเป็นหุ้นส่วน
Passenger Car Sale ยอดขายรถยนต์นั่ง
Personal Income Tax ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Philanthropic ใจบุญ, เกี่ยวกับการบุญ
Plot  แปลงที่ดิน
Political will  เจตจำนงทางการเมือง
Possession การครอบครอง
Poverty Alleviation การบรรเทาความยากจน
Prescription อายุความ
Previous ก่อนหน้านี้
Procurement การจัดซื้อ
Property tax ภาษีทรัพย์สิน
Purchase ซื้อ
Purchasing Managers Index ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
Pursue ไล่ตาม
Participation ความร่วมมือ
Partisan ถือพรรคพวก ลำเอียง
Party to a contract คู่สัญญา
Penetration การได้ส่วนแบ่งตลาด
Permanent Establishment สถานประกอบการ
Private Investment การลงทุนภาคเอกชน
Producer Price Index ดัชนีราคาผู้ผลิต
Product ผลิตภัณฑ์
Productivity ผลิตภาพ
Property right ทรัพยสิทธิ
Public Dept หนี้สาธารณะ
Parliament รัฐสภา
Partially บางส่วน
Pave เตรียมความพร้อม
pecific tax  ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่าง
Perimeter ปริมณฑล
Platform แผนงาน
Policy gap ช่องว่างเชิงนโยบาย
Potential ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
Practical ประยุกต์
Proportion สัดส่วน
Pursue โน้มน้าวใจ
Participation  การมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วมมือ 
Particularly โดยเฉพาะ
Party autonomy หลักความเป็นอิสระของคู่สัญญา
Pawnsshop โรงรับจำนำ
Personal Loan สินเชื่อส่วนบุคคล
Philosophy of Sufficiency  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Pledge การจำนำ
Possession การถือครองหรือการครอบครองในทรัพย์ที่จับต้องได้ 
โดยบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าว
Potential ศักยภาพ
Poverty   ความจน, ความอัตคัด, ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง
Preference ความชื่นชอบ
Pregnancy leave ลาคลอด
Preservation การเก็บรักษา
Primary Balance ดุลการคลังเบื้องต้น
Proceeds เงินที่ได้จากการขายทรัพย์
Progressive  ก้าวหน้า (เช่น อัตราภาษีก้าวหน้า)
Prosperity ความมั่นคง , ความสำเร็จ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์
Public Debt หนี้สาธารณะ
Public Debt Ceiling Rule เพดานหนี้สาธารณะ
Public Private Partnership ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน