D

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

D
Dark Data ข้อมูลทั่วๆไปที่มักจะถูกมองข้าม หรือบางครั้งก็มีการนำไปใช้
แบบไม่เต็มประสิทธิภาพของข้อมูล มีวิธีขุดหาประโยชน์
โดยใช้อัลกอริธึมแบบ Machine - Learning
DDoS (Distributed Denial of Service) การโจมตีแบบกระจายให้ระบบไม่สามารถทำงานได้
Debt Service การชำระหนี้ (ต้นเงินและดอกเบี้ย)
Decarbonization การใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิด CO2
Deceit การหลอกลวง
Decentralization การกระจายอำนาจ
Declaration การประกาศ
Declaration  การสำแดง
Demographic เกี่ยวกับประชากร
Dept Moratorium การหยุดพักชำระหนี้
Detention การกักขัง
Developing country ประเทศที่กำลังพัฒนา
Dirty Data ข้อมูลที่เก็บกันบนเครือข่าย โดยที่ยังไม่ได้นำมาวิเคราะห์
Discipline วินัย
Dispute ข้อจัดแย้ง
District Office สำนักงานเขต
Diversification การกระจายความเสี่ยง
Diversify ทำให้มีหลากหลาย
Diversity ความหลากหลาย
Domestic Consumption การบริโภคภายในประเทศ
Domestic Demand อุปสงค์ภายในประเทศ
Domestic Economy  เศรษฐกิจภายในประเทศ
Domestic Supply อุปทานภายในประเทศ
Domestic Tourism นักท่องเที่ยวในประเทศ
Dominate ควบคุม, มีอำนาจเหนือ
DoS (Denial of Service) การโจมตีให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้
Drawback ข้อด้อย
Durable Goods Consumption การบริโภคสินค้าคงทน
Duration อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

Dark Data ข้อมูลทั่วๆไปที่มักจะถูกมองข้าม หรือบางครั้งก็มีการนำไปใช้
แบบไม่เต็มประสิทธิภาพของข้อมูล มีวิธีขุดหาประโยชน์
โดยใช้อัลกอริธึมแบบ Machine - Learning
DDoS (Distributed Denial of Service) การโจมตีแบบกระจายให้ระบบไม่สามารถทำงานได้
Decentralization การกระจายอำนาจ
Declaration การประกาศ , การสำแดง
Dirty Data ข้อมูลที่เก็บกันบนเครือข่าย โดยที่ยังไม่ได้นำมาวิเคราะห์
Diversification การกระจายความเสี่ยง
DoS (Denial of Service) การโจมตีให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้
Duration อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้
Deficit การขาดดุล
Disaster ภัยพิบัติ
Disclosure การเปิดเผย
Discrimination การแบ่งแยก, การเลือกปฏิบัติ
Domestic ภายในประเทศ
Domestic Demand อุปสงค์ภายในประเทศ
Domestic Supply อุปทานภายในประเทศ
Donation การบริจาค
Dubious  สงสัย
Due to เนื่องจาก/เพราะว่า
Duplicate คู่ฉบับ/สำเนา
Declaration of intention การประกาศเจตนา
Deed พินัยกรรม
Deficit จำนวน/ปริมาณที่ขาด การขาดดุล
Democracy ประชาธิปไตย
Diagnostic การวิเคราะห์. การพิจารณา
Dice ลูกเต๋า
Digital financial service การให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล
เช่น การโอนเงินหรือชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
หรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
Disruption การหยุดชะงัก
Dissolve ละลาย
Domestic Consumption การบริโภคภายในประเทศ
Durable Goods Consumption การบริโภคสินค้าคงทน
Dweller ผู้อยู่อาศัย
Dynamic พลวัตร
Damages ความเสียหาย หรือค่าเสียหาย
Declaration การยืนยัน, คำประกาศ
Declare ประกาศ
Deduction การหัก
Default การผิดนัดชำระหนี้ หรือการทำผิดข้อกำหนดตามสัญญาอันส่งผลให้คู่สัญญาสามารถบังคับสิทธิตามสัญญา
Defend การแก้ต่าง
Depreciation การเสื่อมราคา
Desination ปลายทาง
Deterioration การเสื่อมสภาพ
Disaster ภัยพิบัติ
Disparity ความแตกต่าง, ความไม่สอดคล้องกัน
Disseminate เผยแพร่ (ข้อมูล)
Dissolve ละลาย
Distortion การบิดเบือน, เรื่องโกหก
Dramatic น่าทึ่ง
Drought ภัยแล้ง
Due to เนื่องจาก
Debt หนี้สิน
Debt Service Ratio (DSR) สัดส่วนภาระหนี้สินต่อรายได้
Debtor of the receivable ลูกหนี้แห่งสิทธิ
Deposit taking institution หน่วยงานรับเงินฝาก
Direction แนวทาง
Disposable Income รายได้สุทธิส่วนบุคคล (รายได้หลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สามารถนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้จริง)
Distort  บิดเบือน
Distribute กระจาย
Domestic violence ความรุนแรงในครอบครัว