C

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

C
Calculate คำนวณ
Cancellation การยกเลิก
Cancellation การยกเลิก
Capital ทุน
Capital Goods สินค้าทุน
Catchment บริเวณลุ่มน้ำ
Category ประเภท
Ceiling เพดาน
Central government รัฐบาลกลาง
Central Government Debt หนี้รัฐบาลกลาง
Centralization การรวมอำนาจ
Challenge ความท้าทาย
CIA (Confidential, Integrity, Availability) หลักการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ระบบมีการรักษา
ความลับ มีความน่าเชื่อถือ และพร้อมใช้ 22, OTP
(One - Time Password), รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว 23,
2 - Factors Authentication, การยืนยันตัวบุคคลโดยใช้
องค์ประกอบมากกว่า 1 อย่าง เช่น การใช้ Username /
Password คู่กับ OPT
Claim amount ค่าสินไหมทดแทน
Code รหัส, เครื่องหมาย
Collaboration ความร่วมมือ
Collateral หลักประกัน
Collect เก็บเงิน
Commercial bank ธนาคารพาณิชย์
Commercial Paper ตั๋วเงิน ตั๋วการคาหรือตราสารหนี้
Company Rating อันดับความนาเชื่อถือขององคกรหรือบริษัท
Compensation การชดเชย
Complaint ข้อร้องเรียน
Complie รวบรวม
Comprehensive ที่ครอบคลุม
Concealment การปกปิดข้อความจริง
Concealment การปกปิดข้อความจริง
Concentration ความเข้มข้น
Concept แนวคิด
Confidential เป็นเรื่องลับ
Congress รัฐสภา
Consumption tax ภาษีการบริโภค
Conversion Price ราคาแปลงสภาพของตราสารหนี้ที่ใหสิทธิผูถือ
ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
Coordinator ผู้ประสานงาน
Co-ownership กรรมสิทธิ์ร่วม
Co-ownership กรรมสิทธิ์ร่วม
Core Inflation เงินเฟ้อพื้นฐาน
Credit cooperative สหกรณ์เครดิต
Criminal Sanction โทษทางอาญา
Cryptography การเข้ารหัสลับ
Cultivation การเพาะปลูก
Currency สกุลเงิน
Customs Department  กรมศุลกากร
Cyclical เป็นวงจร, เป็นวัฏจักร

 
Capital ทุน
Capital Goods สินค้าทุน
Central government รัฐบาลกลาง
Centralization การรวมอำนาจ
CIA (Confidential, Integrity, Availability) หลักการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้ระบบมีการรักษา
ความลับ มีความน่าเชื่อถือ และพร้อมใช้ 22, OTP 
(One - Time Password), รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว 23,
2 - Factors Authentication, การยืนยันตัวบุคคลโดยใช้
องค์ประกอบมากกว่า 1 อย่าง เช่น การใช้ Username / 
Password คู่กับ OPT
Commercial Paper ตั๋วเงิน ตั๋วการคาหรือตราสารหนี้
Company Rating อันดับความนาเชื่อถือขององคกรหรือบริษัท
Concentration ความเข้มข้น
Congress รัฐสภา
Conversion Price ราคาแปลงสภาพของตราสารหนี้ที่ใหสิทธิผูถือ
ในการแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
Coordinator ผู้ประสานงาน
Core Inflation เงินเฟ้อพื้นฐาน
Criminal Sanction โทษทางอาญา
Cryptography การเข้ารหัสลับ
Cultivation การเพาะปลูก
Customs Department  กรมศุลกากร
Capacity ความสามารถ
Capacity Utilization Rate อัตราการใช้กำลังการผลิต
Capital Formation การสะสมทุน
Civil Society ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชน โดยมีจิตสำนึก
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
Collaborative ทำงานร่วมกัน
Commercial Car Sale ยอดขายรถยนต์พาณิชย์
Competitiveness การแข่งขัน
Complain ร้องทุกข์
Confidential เป็นความลับ
Consignment  การส่งสินค้า
Consistent สอดคล้อง
Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภค
Contingent ที่อาจเกิดขึ้น
Continuity ความต่อเนื่อง
Contrary การขัดแย้งกัน
Convention  การประชุม
Corporate Income Tax ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Crowdfunding การระดมทุนสาธารณะ
Culprit ผู้กระทำผิด
Custody การคุ้มครอง
Catching up ติดตาม, เท่าทัน
Causation การเป็นสาเหตุให้เกิดผลขึ้น
Certificate ใบรับรอง , ประกาศนียบัตร
Challenges สิ่งที่ท้าทาย
Civil Society ประชาสังคม
Collaborate ร่วมมือ
Collaboration ความร่วมมือ
Collateral หลักประกัน
Colleague เพื่อนร่วมงาน
Commercial fraud การฉ้อโกงทางการค้า
Company or Juristic Partnership บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
Concede เสีย
Consolidation การรวมตัวเป็นหนึ่ง
Constraint บังคับ, จำกัด
Consumer Confidence Index ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
Continuum ภาวะต่อเนื่อง
Core Inflation เงินเฟ้อพื้นฐาน
Corridor ระเบียง
Creativity ความสร้างสรรค์
Capital goods สินค้าทุน
Cash flow กระแสเงินสด การไหลของเงิน
Cash proceed เงินที่ได้มาจากการบังคับทรัพย์
Collect เก็บรวบรวม
combination การรวมกัน
Commodity โภคภัณฑ์
Common law ระบบกฎหมายที่พัฒนาหรือยึดหลักจากคำพิพากษาหรือคำ
Compile รวบรวม (ข้อมูล)
Compliance การยอมทำตาม, ยินยอม
Compliance gap ช่องว่างของการปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้อง
Conference การประชุม
Consider พิจารณา
Constrain ข้อจำกัด, เงื่อนไขบังคับ
Consumer goods สินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค
Cooperative สหกรณ์
Corporate Income Tax ภาษีเงินได้นิติบุคคล
Custody การดูแล
Competitive การแข่งขัน
Complicate ทำให้ยุ่งยาก
Concession  สัมปทาน
Conflict of laws การขัดกันแห่งกฎหมาย
Connecting การเชื่อมต่อ
Consideration การพิจารณา
Consumer ผู้บริโภค
Contribute ให้, เสียสละ, บริจาค
Convention การประชุม , ข้อตกลง , สนธิสัญญา
Credit สินเชื่อ