สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
วิสัยทัศน์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
วิสัยทัศน์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
มุ่งมั่นพัฒนางานตรวจสอบด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม เชื่อถือได้
เพื่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ