สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การรับเช็คคืนจากสำนักงานประกันสังคม    การรับเช็คค่าประกันสังคม/เงินสมทบประกันสังคมคืนจากสำนักงานประกันสังคมให้หน่วยงานนำเช็คเข้าบัญชีธนาคารของสำนักงานเพื่อนำไปตรวจสอบและจ่ายคืนให้กับผู้ประกันตนแต่ละราย  - ประกาศกระทรวงแรงงาน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563