สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  การเรียกเงินคืนค่ารักษาพยาบาล   กรณีผู้ไม่มีสิทธิไปใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือกรณีผู้มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากส่วนราชการไปโดยไม่ถูกต้อง ให้ส่วนราชการดำเนินการเรียกคืนเงินและนำเงินส่งคลัง โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อ หรือกรณีเร่งรัดให้ดำเนินการจ่าย ควรจัดทำหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่า ส่วนราชการได้ดำเนินการติดตามทวงถามแล้ว และเมื่อได้รับเงินคืนให้ทำการส่งคืนคลังต่อไป  - หลักเกณฑ์การนำเงินค่ารักษาพยาบาลส่งคืนคลัง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว209 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 การเบิกค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าสิทธิ์   หากผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลมีความประสงค์ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลต่ำกว่าสิทธิ์ สามารถดำเนินการได้เนื่องจากส่วนราชการไม่เสียประโยชน์  - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553