สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ค่าใช้สอย    ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ ค่าพานพุ่ม ค่าหรีด พวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ค่าของขวัญให้ชาวต่างประเทศ/ให้หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ/เยื่ยมชม/แสดงความยินดีเทศการต่างๆ ค่าโล่ ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่ง ค่าวัสดุ ค่ารับรอง ค่าน้ำดื่ม ค่าหนังสือ วารสาร ฯลฯ  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (ข้อ 12)
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0406.4/ว96 ลว. 16 ก.ย. 53
เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553