สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ภาษีสรรพากร

ภาษีสรรพากร

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การหักภาษี ณ ที่จ่าย  - กรณีที่มีจ่ายเงินให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 1 ของยอดเงิน
 - กรณีจ่ายเงินได้ให้กับบุคคลธรรมดาเมื่อมีการจ่ายเงินรวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาท ต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 1 ของยอดเงิน
 - ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการจ่ายให้ ได้แก่ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนวิทยากร
 - มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 
 - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 16) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525
ข้อ 2 (4)

 - ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 58) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538