สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสุดยอดอาเซียนและ
การประชุมที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยใน
พ.ศ. 2562
   การประชุมระหว่างประเทศที่กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคคลระดับรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาขึ้นไป ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
สำหรับในระดับต่ำกว่ารัฐมนตรี จะเป็นการอนุมัติหลักการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในแต่ละปี เช่น ในปี พ.ศ. 2562 กำหนดว่า "ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก สำหรับการประชุมระหว่างประเทศระดับต่ำกว่ารัฐมนตรี โดยให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ข้อ 32 (1))
 - บันทึกกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/55250 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสุดยอด
อาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยใน พ.ศ. 2562