สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
บัตรเครดิตราชการ

บัตรเครดิตราชการ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ค่าใช้จ่ายที่สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ  - ค่าใช้จ่ายที่กำหนดให้ต้องใช้บัตรเครดิตราชการ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการที่ได้รับอนุมัติภายใต้รายการ ดังนี้
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว เช่น ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน
    2. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดประชุม การสัมมนา การจัดงาน การจัดนิทรรศการรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะการดำเนินการเช่นเดียวกัน
    3. ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
    4. ค่าโดยสารเครื่องบินสำหรับข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0407.2/ว56
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (หน้า 7-8/20) (ข้อ 18)
   ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ  - ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บัตรเครดิตราชการได้ คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้บัตรเครดิตราชการไปถอนเงินสด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักเหมาจ่าย ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าตอบแทนวิทยากร
   การชดใช้ค่าใช้จ่ายเงินบัตรเครดิต    ผู้ยืมเงินไม่สามารถนำเงินสดคงเหลือจากเงินยืมราชการตามสัญญายืมเงินไปจ่ายชดใช้ค่าใช้จ่ายของบัตรเครดิตได้ เนื่องจากในการยืมเงินราชการนั้น ถ้ายืมจากแหล่งใดก็ต้องชดใช้ตามแหล่งที่ยืม โดยให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายในกำหนด
ระยะเวลา
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 66