สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การชำระเงินยืม

การชำระเงินยืม

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   การชำระเงินยืมผ่านเครื่อง EDC
โดยลูกหนี้เงินยืมส่งผู้แทนมาชำระเงิน
   ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป จึงควรให้มีการมอบอำนาจเป็นหลักฐาน และให้มีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกหนี้เงินยืมและเขียนชื่อลูกหนี้เงินยืมไว้ใน Slip ที่ออกจากเครื่อง EDC
อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
หมวด 5 ข้อ 66