สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การนำเงินส่งคลัง

การนำเงินส่งคลัง

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   ผู้นำเงินส่งคลัง    กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำเงินส่งคลังของเดือน 5 วันทำการ  - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 102
   การนำส่งคลังหรือฝากคลัง  - เงินรายได้แผ่นดินที่ได้รับเป็นเงินสด ให้นำส่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าเกิน 10,000 บาท นำส่งโดยด่วนอย่างช้าไม่เกิน 3 วันทำการถัดไป
 - เงินรายได้แผ่นดินที่รับด้วยระบบ e-Payment ให้นำส่งภายใน
ระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด (วันทำการถัดจากวันที่รับคืนเงิน ก่อนเวลา 10.00 น.)
 - เงินเบิกเกินส่งคืน หรือเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน นำส่งภายใน 15 วัน
ทำการนับแต่วันรับเงินจากคลังหรือนับแต่วันที่ได้รับคืน
- เงินนอกงบประมาณที่รับเป็นเงินสด ให้นำฝากคลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับเงินที่เบิกจากคลังเพื่อรอการจ่าย ให้นำฝากคลังภายใน 15 วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลัง
 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 101

 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.2/ว100 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 4)