สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เงินเดือนและบำนาญ

เงินเดือนและบำนาญ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   วันจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  - การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 3 วันทำการ กรณีเบิกเงินจากธนาคารให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของธนาคาร 3 วันทำการของเดือนนั้น
 - การจ่ายบำนาญประจำเดือน ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันสุดท้าย
ของเดือน 5 วันทำการ
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0409.4/ว61
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและบำนาญประจำเดือน