สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ประเด็น
คำอธิบาย
พรบ./คำสั่ง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   อัตราค่าพาหนะรับจ้างในการเดินทาง - กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
- กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้นให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท
หมายเหตุ สศค. ได้กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เบิกจ่ายตามระยะทาง ในอัตราไม่เกินเที่ยวละ 500 บาท
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
   หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
ทั้งในราชอาณาจักรและต่างประเทศ
 - กรณีส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ของบริษัทสายการบิน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
 - กรณีผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุชื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ/สกุลของผู้เดินทาง
ต้นทาง - ปลายทาง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จำนวนเงิน
ที่พิมพ์ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานประกอบการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และใช้แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
 - กรณีเป็นการเดินทางไปต่างประเทศโดยจัดซื้อบัตรโดยสารจากบริษัท หรือตัวแทนอื่นที่ไม่ใช่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้แนบหลักฐานการเปรียบเทียบราคาบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างสายการบินอื่น ๆ กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ด้วย
 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559

 - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560