สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (ค่าจ้างเหมาบริหาร) (1)

ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) (1)

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
   เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสมประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่น การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำงาน การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม่ การจ้าเหมาดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น หรือกรณีงานที่มีความจำเป็น    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (1)     หลักฐานการจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น)