สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
   ผู้มีสิทธิ ได้แก่ อัครราชทูต คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (บุตรไม่เกิน 3 คน)
   อัตราเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
        - ค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือค่ารักษาทางทันตกรรม) ในเดือนหนึ่ง ให้เบิกได้ในส่วนที่เกินร้อยละ 5 ของ พ.ข.ต. ที่ผู้มีสิทธิได้รับสำหรับตนเอง คู่สมรสและบุตรในแต่ละเดือน
        - ค่ารักษาทางทันตกรรม เบิกในอัตราร้อยละ 50 ของที่จ่ายจริง
   การอนุมัติ ผอ.สศค. ได้มอบอำนาจในการอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิแต่ละคนในแต่ละครั้งจำนวนไม่เกิน 50,000 บาทให้แก่อัครราชทูต
 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2559 
 2. คำสั่ง สศค. ที่ 329/2560 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
 1. ใบเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7115) กรณีบุตรมากกว่า 1 คน ให้แนบ แบบ 7116 เพิ่มเติม
 2. หลักฐานการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล (ส่งหลักฐานการเบิกภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฎในหลักฐานการรับเงิน)