สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เงินรางวัลตามประเพณีท้องถิ่น

เงินรางวัลตามประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 1. กระทรวงการต่างประเทศขออนุมัติกระทรวงการคลัง เพื่อให้ การจ่ายเงินเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมถึงทุกส่วนราชการไทยที่อยู่ ในประเทศนั้น ซึ่งแนวทางที่ปฏิบัติปัจจุบันของสำนักงานที่ปรึกษาฯ คือ
     - ประจำกรุงวอชิงตัน และ ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป จ่าย 1 เท่าของเงินเดือน
     - ประจำกรุงโตเกียว จ่าย 3 เท่าของเงินเดือน 
 2. จ่ายเฉพาะลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จนถึงกำหนดให้จ่ายเงิน (วันขึ้นปีใหม่) หากปฏิบัติงานไม่ครบปี ให้คำนวนจ่ายลดลงตามส่วน
   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ข้อ 42    ใบสำคัญรับเงินของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ