สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการ (12)

ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการ (12)

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
   ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการเฉพาะบุคคลภายนอกที่มิใช่ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของทางราชการ เพื่อช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบของส่วนราชการ หรือตามนโยบายของ ทางราชการ เป็นครั้งคราว สามารถใช้ดุลยพินิจกำหนดค่าตอบแทน ให้บุคคลดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (12)    หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน