สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าล่วงเวลา

ค่าล่วงเวลา

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
   เป็นการจ่ายตามที่ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยแนวทางที่ปฏิบัติปัจจุบันของสำนักงานที่ปรึกษาฯ
    - ประจำกรุงวอชิงตัน จ่ายเท่าครึ่งของอัตราปกติ ชั่วโมงละ = (เงินเดือน/จำนวนวันของเดือนนั้น/8 ชม.) x 1.5 เท่า
    - ประจำสหราชอาณาจักรฯ จ่าย 1 เท่าของอัตราปกติ ชั่วโมงละ = (เงินเดือน/จำนวนวันของเดือนนั้น/6 ชม. (จำนวนชั่วโมงการทำงาน)
    - ประจำกรุงโตเกียว ชั่วโมงละ 1,000 เยน
   หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
งบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 ข้อ 43
   หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ