สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
15. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ (8) (9)

ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ (8) (9)

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
 1. เบิกได้เฉพาะทรัพย์สินของทางราชการที่เกิดการเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน สามารถเบิกจ่ายได้ ตามความจำเป็น
 2. ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการซึ่งมิได้เกิดจาการเสื่อมสภาพ หรือชำรุดจากการใช้งานปกติ เมื่อส่วนราชการจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วให้ดำเนินการหาผู้รับผิดต่อไป
   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (8) (9)    ใบแจ้งหนี้ที่หน่วยงาน ผู้ให้บริการเรียกเก็บ