สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ค่าจ้างชั่วคราว

ค่าจ้างชั่วคราว

แนวทางการปฏิบัติ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
  เป็นไปตามคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างของ สศค. มีการปรับค่าจ้าง
ชั่วคราว ปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี (ตามผล
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี)
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2560  1. คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกจ่าย
 2. หลักฐานการจ่ายเงินให้ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศtd>